Baki-Dou (2018), Chapter 51: Shibukawa Versus Kyogei